Podstawową funkcje o charakterze ogólnym każdej organizacji jest rozwijanie współpracy między państwami członkowskimi w dziedzinach, które są przedmiotem jej działalności. Przejawia się ona poprzez:
– wyszukiwanie problemów w dziedzinach, w rozwiązywaniu których państwa są zainteresowane;
– ujawnienie stanowisk poszczególnych państw w rozwiązywaniu tych problemów, a więc ujawnienia stopnia i zakresu zgodności ich interesów w odniesieniu do tych problemów
– doprowadzenie do osiągnięcia między państwami zgody (powstania przekonania) na temat konieczności podjęcia współpracy w zakresie danego problemu
-wypracowanie metod, form i środków współpracy miedzy państwami
– podejmowanie decyzji na temat form, sposobów, środków i terminów realizacji powyższej współpracy oraz zalecaniu państwom członkowskim wykonywanie przewidzianych w nich postanowień

FUNKCJE NORMOTWÓRCZE (prawotwórcze/ustawodawcze) polegają na wypracowaniu i uchwalaniu przez nie norm, zasad i wzorców mających charakter prawny, polityczny lub moralny, których zadaniem jest regulowanie postępowania i zachowania się państw w stosunkach między nimi. Te normy, zasady i wzorce winny regulować postępowanie państw w sytuacjach, które mogą zaistnieć wielkorotnie. Do f. normotwórczej nie należy podejmowanie przez organizacje międzynarodowe decyzji dot. konkretnych jednorazowych sytuacji jakie zaistniały w stosunkach między państwami członkowskimi.
Funkcja ta jest wykonywana przede wszystkim przez organ naczelny i wykonawczy organizacji.
Normy uchwalane przez organizacje maja charakter zaleceń moralnych i politycznych -> nie mają charakteru wiążącego dla państw członkowskich, a jedynie charakter zaleceń. Stanowią wytyczne dla postępowania państw i są moralnym i politycznym naciskiem na nie.
W zależności od zakresu podmiotowego funkcji normotwórczej uchwalone normy, zasady i wzorce można podzielić na:
• Ogólne normy prawa międzynarodowego
• Normy prawne regulujące stosunki między organizacją a: państwami członkowskimi; niektórymi państwami nieczłonkowskimi; niektórymi organizacjami międzynarodowymi
• Normy prawne regulujące stosunki między państwami członkowskimi: normy ustanawiane przy rewizji umów założycielskich; normy regulujące postępowanie państw poza organizacją międzynarodową; normy reguljące prawa i obowiązki państw wewnątrz danej organizacji międzynarodowe,
• Normy prawne regulujące stosunki między organizacją międzynarodową, a jej personelem – zwane są jako „prawo wewnętrzne organizacji”.

FUNKCJE KONTROLNE – polegają na ustalaniu przez odpowiednie jej organy stanu faktycznego oraz jego zgodności lub niezgodności z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego lub wzorcami i zasadami ustanowionymi przez samą organizację, a które mają jedynie charakter niewiążących zaleceń, postulatów, wytycznych o znaczeniu polityczno – moralnym, lub z normami tzw. prawa wewnętrznego organizacji .
Kontrola może odnosić się do podmiotów prawa międzynarodowego oraz organów samej organizacji. Może dotyczyć ona ich działalności poza organizacją oraz wewnątrz niej.
W państwach członkowskich może dotyczyć ich postępowania w tych dziedzinach, które są przedmiotem działalności organizacji;
w państwach nieczłonkowskich oraz organizacjach międzynarodowych w tych dziedzinach, które na podstawie umowy między nimi, a daną organizacją są przedmiotem ich współpracy; w przypadku organów samej organizacji – dot. całokształtu ich działalności.

Reklama w internecie

Pełny proces kontroli składa się z IV etapów:
I etap – polega na ustaleniu stanu faktycznego postępowania państw członkowskich w danej dziedzinie lub w odniesieniu do danego zagadnienia albo stanu faktycznego kontrolowanego problemu;
II etap – polega na konfrontowaniu stanu faktycznego analizowanego postępowania, zjawiska (problemu) z normami prawa międzynarodowego lub innymi wzorcami przyjętymi przez organizację;
III etap – polega na ustaleniu, które państwo lub ich grupa jest odpowiedzialne za naruszenie norm prawa międzynarodowego i innych wzorców postępowania przyjętych przez organizację;
IV etap – polega na podjęciu konkretnych sankcji wobec państwa lub państw naruszających normy prawne i powyższe wzorce. Stosowane są róznego rodzaju sankcje , np. decyzja potępiająca takie postępowanie, pozbawienie państwa świadczeń ze strony organizacji, nałożenie kar pieniężnych, zastosowanie sankcji gospodarczych łącznie z ustaniem stosunków gospodarczych, zawieszenie państwa w prawach człnkowskich, wykluczenie organizacji.

FUNKCJE SĄDOWE – ich celem jest rozstrzyganie sporów zaistniałych między państwami członkowskimi oraz między organizacją międzynarodową a jej personelem. Funkcje te polegaja na ustalenkiu stanu faktycznego, porównaniu go z obowiązującymi normami prawnymi, ustaleniu winnego naruszenia norm i wydaniu obowiązjuącej decyzji (wyroku) w sprawie naprawienia szkód wynikłych z naruszenia prawa, przywrócenia stanu odpowiadającego powyższym normom i ewentualnie zawierającej dodatkowe sankcje wobec winnego.
W funkcje sądowe wyposażonych jest kilka procent organizacji. Regulują je umowy założycielskie, a także szczegółowo statuty, regulaminy i zasady procedury organów organizacji powołanych specjalnie do ich realizacji. Zazwyczaj mają charakter stały.

FUNKCJE OPERACYJNE – wykonywanie zadań organizacji nie przez państwa członkowskie lecz przez samą organizację. Prowadzi analizy, przeglądy, dokonuje raportów; prowadzi szkolenia, badania naukowe, udziela pomocy finansowej, kształci kadry ;
dzieli się je w zależności od tego gdzie są wykonywane, jak i komu bezpośrednio służą na:
– wewnętrzne – wg kryterium miejsca należą do nich wszelkie działania operacyjne wykonywane w ramach samej organizacji; wg kryterium komu one bezpośrednio służą należą do nich przedsięwzięcia operacyjne, których adresatem są organy organizacji;
– zewnętrzne – wg kryterium miejsca należą do nich działania wykonywane poza ramami organizacji, na terytorium państw członkowskich lub innych państw albo w ramach innych organizacji; wg kryterium komu bezpośrednio służą należą do nich przedsięwzięcia, których adresatem są państwa członkowskie lub inne państwa albo osoby prawne i fizyczne z tych państw lub inne organizacje

FUNKCJE ADMINISTRACYJNE – polegają na administracyjno – technicznej obsłudze innych organów oragnizacji międzynarodowej oraz na administrowaniu finansami, personelem, majatkiem organizacji. Wykonywane są przez organ administracyjny organizacji.