//
//

ONZ posiada szeroko zdefiniowany przez preambułę Karty NZ zakres działań:

MY, LUDY NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ZDECYDOWANE
uchronić przyszłe pokolenia od klęski wojny, która dwukrotnie za naszego życia wyrządziła ludzkości niewypowiedziane cierpienia, przywrócić wiarę w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość jednostki, równość praw mężczyzn i kobiet oraz narodów wielkich i małych, stworzyć warunki, umożliwiające utrzymanie sprawiedliwości i poszanowanie zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych i innych źródeł prawa międzynarodowego, popierać postęp społeczny i poprawę warunków życia w większej wolności,

I W TYM CELU
postępować tolerancyjnie i żyć ze sobą w pokoju jak dobrzy sąsiedzi, zjednoczyć swe siły dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, zapewnić przez przyjęcie zasad i ustalenie metod, aby siła zbrojna używana była wyłącznie we wspólnym interesie, korzystać z organizacji międzynarodowych w celu popierania gospodarczego i społecznego postępu wszystkich narodów,

POSTANOWILIŚMY ZJEDNOCZYĆ NASZE WYSIŁKI DLA WYPEŁNIENIA TYCH ZADAŃ.
Zgodnie z tym rządy nasze, przez zgromadzonych w mieście San Francisco przedstawicieli, którzy okazali swoje pełnomocnictwa, uznane za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodziły się przyjąć niniejszą Kartę Narodów Zjednoczonych i niniejszym tworzą organizację międzynarodową pod nazwą „Organizacja Narodów Zjednoczonych”.

Oraz w Artykule 1 Karty NZ:

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:
1. utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub załatwiać pokojowymi sposobami, zgodnie z zasadami sprawiedliwości i prawa międzynarodowego, spory albo sytuacje międzynarodowe, które mogą prowadzić do naruszenia pokoju.
➢ Np. misje pokojowe w Kongo, Somalii, Kambodży, Timorze Wschodnim etc.
2. rozwijać pomiędzy narodami przyjazne stosunki oparte na poszanowaniu zasady równouprawnienia i samostanowienia narodów oraz stosować inne odpowiednie środki dla umocnienia powszechnego pokoju.
➢ Działalność organizacji wyspecjalizowanych ONZ
3. rozwiązywać w drodze współpracy międzynarodowej problemy międzynarodowe o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również popierać prawa człowieka i zachęcać do poszanowania tych praw i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania.
➢ Działalność organizacji wyspecjalizowanych takich jak np. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa etc. Oraz inne Instytuty badań i szkoleń, czy programy i fundusze.
4. stanowić ośrodek uzgadniania działalności narodów, zmierzającej do osiągnięcia tych wspólnych celów.
➢ Działalność organizacji wyspecjalizowanych ONZ

Reklama w internecieREFORMA ONZ
W styczniu 2008r. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon przedstawił szeroki wachlarz frontów na których ONZ powinno dokonać zmian jeśli chce sprostać wyzwaniom stojącym przed państwami członkowskimi i ich narodami w XXI wieku. Projekt reformy przewiduje zmiany w takich dziedzinach jak :
• zwrócenie większej uwagi na potrzeby najbiedniejszych
• osiągnięcie międzynarodowych celów rozwojowych
• wzmocnienie zdolności zarządzania i utrzymania operacji pokojowych
• wzmocnienie zdolności dyplomacji prewencyjnej, mediacji i pokoju
• zwalczania terroryzmu na świecie
• wysiłki na rzecz rozbrojenia i nierozprzestrzeniania zbrojeń
• ochrona ludności cywilnej i zapobieganie ludobójstwu
• wzmocnienie akcji humanitarnych
• reforma administracji ONZ