//
//

Podpisana od razu przez wszystkie państwa uczestniczące w konferencji w San Francisco, także Polskę. Wszystkie państwa ratyfikowały karte i na podst, art. 3 zostały członkami pierwotnymi stworzonej przez Karte ONZ.
Ułożona w 5 językacch: angielski, chiński, francuski, rosyjski i hiszpański (am Łać. oprócz Brazylii)
We wszystkich językach jednakowo autentyczne, w razie sprzeczności stosować zwykłe normy ogólnej interpretacji umów międzynar.

Karta jest umową międzynarodową, tworzącą Org, NZ, stanowi podstawe prawną jest istnienia i działania. W 111 artykułach i XIX rozdziałach określa cele i zasady organizacji, prawa i obowiązki panstw członkowskich, ustala strukturę organizacji, precyzuje funkcje i kompetencje sześckiu głownych organów:
ZO, RB, RGospodarczej i Społecznej, Rady Powierniczej, MTS i Sekretariatu.
Zawiera postanowienia dot. pokojowego załatwiania sporów (VI), akcji w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów agresji (VII) oraz układów regionalnych (VIII). Reguluje też międzynarodową wspołpracę gosp. i społ. oraz funkcjonowanie systemu powierniczego.
Można ją uznac za konstytucję społeczności międzynarodowej
{Formuła My Ludy narodów zjednoczonych nawiązuje do KOnstytucji amerykańskiej z 1787 (We the peoples) – miało to na celu nadanie Karcie jeszcze bardziej uroczystej formy, jak gdyby apel o opinii publicznej, aby traktowała Kartę i Onz jako swoją własną sprawę, a nie twór oderwany od potrzeb i pragnień ludów świata. Wola ludu jako całości.}
Zawiera normy będące podstawowymi zasadami współczesnego prawa i sm. Np. norma zakazu groźby i uzycia siły obowiązuje nie tylko członków ONZ, ale wszystkie podmioty, cała społecznośc międzynarodową. (art. 103 – wyższość norm występujących w Karcie). Art. 2 ustep 6 stanowi, ze org. zapewni by państwa nie-członkowie, również postępowały zgodnie z jej zasadami, w stopniu konieczym do utrzymania bezpieczeństwa i miedzynarodowego pokoju. (Teraz ONZ – 192 państwa, więc bardziej jest to paragraf teoretyczny)

Szczególne znaczenie Karty znajduje swój wyraz także w tym, że jest ona dokumentem najczęsciej powoływanym ( m. in. w konstytucjach i ustawach państw, dekl., oświadczeniach, umowach międzynar, i doktrynach).

Upływ czasu, zmiana okoliczności powodują pewną dezaktualizację prawną i wymagają wprowadzenia zmian, co jest też w Karcie przewidziane. (poprawki, mozliwość jej rewizji). art. 108/poprawki – 2/3 ZO uchwala i taka sama ilośc państw ratyfikuje (wszyscy stali członkowie RB).
art 109/ Rewizja – uchwała specjalnie zwołanej w tym celu konferencji rewizyjnej. Decyzę o jej zwołaniu podejmuje sie na mocy uchwały przyjętej 2/3 gł. ZO orz 9 jakichkolwiek głosów RB. Zmiany Karty uzyskują prawomocność w takim samym trybie ratyfikacjy jak przy poprawkach. (ale w praktyce bardzo trudno wnieść poprawki/rewizję, bo musi być zgoda członków stałych przy ratyfikacji).
Do tej pory nie było konf. rewizyjnej, ale wprowadzono 3 razy poprawki.
1963 – większa liczba RB z 11 do 15, głosy niezbędne do przyjęcia uchwał z 7 do 9; większa liczba członków RGS z 18 do 27.
1965 – poprawka zwiększająca liczbę głosów w RB niezbedną dla uchwały w sprawie zwołania konferencji rewizyjnej z 7 do 9.
1973- zwiększona liczba członków RGS z 27 do 54

Reklama w internecieBrak w Karcie postanowien dot. jej interpretacji. MTS może tego dokonać na żadanie ZO oraz RB, lecz opinia nie ma chrakteru wiązącego. Prawo interoretacji mają organy głowne i to nie ulega wątpliwości, zwłaszcza jesli idzie o ich funkcje i kompetencje.

Reforma ONZ nie wymaga radykalnej rewizji Karty. Jeśli jest to zwiększenie członków RB to muszą być modyfikacje w formie poprawek, utworzenie organu pomocniczego (Komisja Budowania Pokoju, Rada Praw Człowieka) nie muszą być odnotowywane w Karcie, wiecpoprawek wymagają jedynie te propozycje tyczące się zmiany składu, funkcji, kompetencji organów gł.

Zmian w Karcie + formalnej akceptacji i ratyfikacji wymaga natomiast usunięcie zdezakyualizowanych postanowień, np Rady Powierniczej – XIII (nie spełnia już zadnych funkcji), tak samo o „państwach nieprzyjacielskich (art. 53, 77, 107).

Cele i zasady
Preambuła: ochrona przed wojną, poszanowanie praw człowieka, równość, sprawiedliwość, poprawa życia.
Zasady: zasada wzajemnej równości wszystkich członków; przestrzeganie zobowiązań międzynarodowych; załatwianie wszystkich sporów między członkami wyłącznie za pomocą śródków pokojowych, wszyscy członkowie powstrzymają się od stosowania groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niepodległości któregokolwek z państw; zasada bezpieczeństwa zbiorowego; zasada powszechności ( org. zapewni, by wszystkie państwapostępowały zgodnie z przyjętymi przez nia zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania międzynarodowego pokoju); art.2 żadne postanowienie karty nie upoważnia Narodów Zjednoczonych do interwencji w sprawach, ktore z istoty swej należą do kompetencji wewnętrznej któregokolwiek państwa.

Członkostwo
Pierwotni i przyjęci członkowie. Org ma char. powszechny i otwarty, każde państwo miłujące pokój może przystąpić, ZO 2/3 głosów ratyfikuje na zlecenie RB.

Zakres działania Zjednoczenia Narodów.
1.) utrzymanie pokoju międzynarodowego, w drodze popierania pokojowego załatwniania sporów i wywierania presji w celu tłumienia konfliktów zbrojnych
2.) popieranie pozytywnego wspóldziałania międzyanrodowego w celu urzeczywistniania postępu kulturalnego, społecznego i gospodarczego. KOnnieczność przestrzegania praw wolnośicowych jednostki bez rożnicy płci, wieku, języka czy religii
Działalność polega przede wszystkim na:
1. stworzeniu odpowiednich organów
2. omawianiu zagadnień
3. na zaleceniach pod aresem jednych organów Zjednoczenia przez drugie
4 decyzjach (przyjecie lub wyklucznie)
5 na decyzjach akcji zbiorowej w celu utrzymania pokoju mi,edzynarodowegowymaga