//
// Stosunki międzynarodowe,
Ogół oddziaływań, relacji, powiązań między podmiotami polityki funkcjonującymi w środowisku międzynarodowym, stosunki społeczne (międzyludzkie), które przekraczają granice jednego państwa. Stosunki międzynarodowe są utrzymywane przede wszystkim przez pełnoprawne podmioty prawa międzynarodowego – państwa. Również przez inne podmioty kształtują stosunki międzynarodowe, lecz nie korzystają one z pełnej suwerenności, są to: narody, organizacje międzynarodowe, korporacje transnarodowe, ruchy i organizacje społeczne i polityczne, np. religijne, kościoły, partie, również jednostki.
Rozwijają się w sferze polityki, gospodarki, kultury, nauki, kontaktów międzyludzkich. Stosunki polityczne odgrywają najistotniejszą rolę w życiu międzynarodowym, tworzą ogólne warunki rozwoju i funkcjonowania pozostałych typów stosunków.
Współcześnie grupa uczestników stosunków międzynarodowych jest liczniejsza niż grupa podmiotów prawa międzynarodowego. Jest to uwarunkowane charakterem stosunków, zasięgiem wydarzeń oraz różnorodnością sił kreujących te stosunki.

2. Organizacje międzynarodowe – są to podmioty prawa międzynarodowego
• wtórne – których podmiotowość wynika z uznania ich przez podmioty pierwotne
• niepełne – których zakres podmiotowości ograniczony jest do określonych czynności
• niesuwerenne – których decyzja zależy przynajmniej częściowo od innych podmiotów

Podmioty prawa międzynarodowego posiadają następujące atrybuty:
• ius tractatuum (ius contrahendi) – zdolność zawierania umów międzynarodowych . W ramach ius tractatuum upatruje się także zdolności uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych, jako że tworzone są one właśnie na mocy umów międzynarodowych,
• ius legationis – zdolność uczestniczenia w stosunkach dyplomatycznych, czyli przyjmowania (legacja bierna) i wysyłania (legacja czynna) przedstawicieli dyplomatycznych innych podmiotów,
• ius standi – zdolność występowania z roszczeniami, ale też odpowiedzialność wobec prawa międzynarodowego

Reklama w internecieOrganizacje międzynarodowe – niejednorodna grupa uczestników stosunków międzynarodowych dzieląca się pod względem statusu prawnomiędzynarodowego na międzynarodowe organizacje rządowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe. Mianem rządowych określa się zorganizowane przez państwo struktury utworzone w celu rozwoju współpracy. Muszą być one związkiem minimum trzech suwerennych państw, posiadać zdefiniowany cel i być powołane z mocy umowy międzynarodowej.

Członkami organizacji rządowych są państwa, które w tych organizacjach reprezentowane są przez rządy lub pełnomocników rządowych. Z uwagi na to, że organizacje te rozwijają działalność w sferze stosunków międzypaństwowych, podstawy prawne ich działalności określa prawo międzynarodowe (W prawie międzynarodowym podmiotem prawa międzynarodowego jest ten, kto bezpośrednio z norm prawa międzynarodowego wywodzi swoje prawa i obowiązki)
Reguły działalności organizacji międzyrządowych opierają się zatem na normach prawnomiędzynarodowych. Ich zadaniem jest konsolidowanie porządku ustalonego przez zbiorowość państw członkowskich. Organy stałe takich organizacji (biura, sekretariaty i administracja) nie mają kompetencji władczych. Pozostaje im tylko pilnowanie łączności między członkami i wykonawstwo decyzji międzyrządowych. W organizacjach takich znajdują często schronienie państwa małe i słabe, zwłaszcza gdy stanowią większość i mogą czasem krępować postępowanie państw wielkich i silnych.
Organizacje międzyrządowe posiadają podmiotowość prawnomiędzynarodową. Umożliwia im to zawieranie umów międzynarodowych, bycie stroną przed międzynarodowymi organami sprawiedliwości, uczestnictwo w konferencjach międzynarodowych oraz utrzymywania stosunków zbliżonych do stosunków dyplomatycznych.
Podmiotowość prawnomiędzynarodowa organizacji rządowych nie jest jednak pełna – ograniczona jest treścią umów międzynarodowych oraz statusem tych organizacji względem państw – państwa dysponują bowiem własnym terytorium i ludnością. Najszerszy zakres podmiotowości przysługuje Organizacji Narodów Zjednoczonych. Została ona stwierdzona w opinii doradczej MTS-u w sprawie hrabiego Bernadotte (opinia doradcza w sprawie odszkodowań w związku z zabójstwem przedstawiciela ONZ na Bliskim Wschodzie) – zaznaczono jednocześnie, że podmioty prawa niekoniecznie są identyczne, jeśli chodzi o ich charakter i zakres uprawnień.
Żadna organizacja międzynarodowa nie posiada jednak pełnej podmiotowości, takiej jaką posiadają państwa, nie może bowiem występować jako podmiot w stosunkach wynikających z posiadania własnego terytorium i ludności

Organizacje międzyrządowe to m.in.:
• NATO (North Atlantic Treaty Organisation) – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego zwana potocznie Paktem Północnoatlantyckim,
• ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych,
• NAFTA (North American Free Trade Agreement) – Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu,
• CEFTA (Central European Free Trade Agrement) – Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.