//
//

Międzynarodowe organizacje pozarządowe (ang. International Non-Government Organizatons INGOs) – organizacje zrzeszające osoby prawne lub fizyczne z różnych państw lub też zrzeszenia stowarzyszeń z różnych państw. W odróżnieniu od organizacji o charakterze rządowym nie funkcjonują w oparciu o umowy międzynarodowe, lecz w oparciu o statuty i regulaminy, czyli akty o charakterze wewnętrznym.

W niektórych państwach organizacje pozarządowe uzyskały istotny wpływ na proces legislacyjny. W Danii konstytucja nakłada obowiązek konsultacji projektów aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi, których projekt ten dotyczy. Konsultacje odbywają się na etapie przygotowania aktów prawnych przez rząd, a także w parlamencie. Organizacje pozarządowe w Szwecji mają swój udział w tworzeniu prawa w zakresie spraw dotyczących rynku pracy, na mocy tzw. Ustawy o współdecydowaniu.

W innych państwach organizacje ściśle współpracują z administracją publiczną wspomagając ją w wypełnianiu zadań związanych zwłaszcza z realizacją polityki społecznej i gospodarczej. Przykładem może być Finlandia gdzie organizacje pozarządowe są dla rządu partnerem, z którym uzgadnia się wszystkie ważne decyzje dotyczące szeroko rozumianej sfery społecznej, politycznej i gospodarczej w ramach prowadzonego przez władze dialogu społecznego. Rząd poprzez system grantów realizuje przy pomocy organizacji pozarządowych zadania w sferze pomocy społecznej, ochrony środowiska i służby zdrowia. Ważną dziedziną współdziałania rządu z organizacjami pozarządowymi jest poprawa sytuacji zawodowej kobiet i mniejszości etnicznych.

W Hiszpanii znaczenie organizacji pozarządowych znalazło swoje odzwierciedlenie w zinstytucjonalizowaniu kontaktów z organami administracji państwowej i samorządowej. W zależności od charakteru organizacji i jej celów współpracują one z odpowiednimi resortami lub organami poszczególnych regionów autonomicznych.

Reklama w internecieW Polsce po roku 1989 r. organizacje pozarządowe przeżywają swój renesans, dzięki przywróconej swobodzie zrzeszania się i zakładania stowarzyszeń. Powstało wiele nowych fundacji i stowarzyszeń wychodzących naprzeciw problemom i potrzebom nowoczesnego społeczeństwa. Pojawiły się organizacje, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie skutkom plag społecznych, takich jak: bezdomność, alkoholizm i narkomania. Należą do nich m.in.: Stowarzyszenie MONAR, fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików, Fundacja im. Brata Alberta zajmująca się osobami niepełnosprawnymi umysłowo.

Organizacje społeczne pełnią też czasami funkcje administracyjną, zastępując administrację rządową w niektórych, ściśle określonych sferach życia publicznego. Np. Polski Związek Łowiecki, zrzeszający myśliwych, zarządza gospodarką łowiecką, wprowadza limity odstrzałów zwierzyny łownej, kontroluje przestrzeganie okresów ochronnych, prowadzi hodowlę i dokarmianie dzikich zwierząt. Polski Związek Wędkarski ma podobne zadania w zakresie połowu ryb słodkowodnych i wydawania odpowiednich zezwoleń.

W Polsce działają też organizacje specjalizujące się w działaniach na rzecz ochrony praw człowieka (np. Helsińska Fundacja Praw Człowieka czy polski oddział Amnesty International), monitorujące przestrzeganie praw człowieka i obywatela w Polsce i działające na rzecz ochrony tych praw (w tym praw więźniów) w państwach uznawanych za niedemokratyczne.

Dużą grupę organizacji pozarządowych w Polsce tworzą organizacje proekologiczne, zainteresowane ochroną środowiska naturalnego i działalnością promocyjną takiego systemu gospodarowania bogactwami naturalnymi, który nie zakłóca równowagi ekologicznej (np. Fundacja „Nasza Ziemia” – polski koordynator akcji „Sprzątanie Świata”, Społeczny Instytut Ekologiczny, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Obywatelski Ruch Ekologiczny)