Organy organizacji międzynarodowej to jej podstawowy element składowy. Każdy z nich pełni wyznaczoną funkcję, cele i zadania. Ma to wpływ na ukształtowanie systemu organów. Organizacje o cechach wyspecjalizowanych tworzą zazwyczaj organy o charakterze technicznym i eksperckim, natomiast organizacje o kompetencjach ogólnych tworzą głównie organy typu parlamentarnego oraz typu konsultacyjnego.
Najważniejsze kryteria podziału organów to:

1) Udział organów w procesie decyzyjnym:
a) organy decyzyjne (uchwałodawcze) – uprawnione do podejmowania uchwał; są to najczęściej organy plenarne lub deliberujące
b) organy konsultacyjne – skupiają przedstawicieli różnych środowisk społecznych; pomagają w formułowaniu zadań organizacji oraz wywierają pośredni wpływ na podejmowane uchwały
c) organy realizacyjne – zajmują się przede wszystkim wcielaniem w życie uchwał, są to np. sekretariaty, biura i inne komórki wykonawcze lub kontrolne

2) Podział organów według składu:
a) międzyrządowe – państwa reprezentowane są przez przedstawicieli rządów
b) parlamentarne – reprezentacja parlamentów państw członkowskich
c) złożone z funkcjonariuszy międzynarodowych – realizują zadania powierzone im przez członków organizacji i są zobowiązani do działania w interesie tej organizacji; np. Komisja Europejska
d) złożone z sędziów – rozstrzyganie sporów między państwami (np. MTS)
e) złożone z osób administrujących – nie podejmują uchwał; najczęściej są to sekretariaty lub biura, na jego czele stoi funkcjonariusz międzynarodowy

Reklama w internecie

3) Kryterium hierarchiczne:
a) organy podstawowe – utworzone przez statut organizacji
b) organy pomocnicze – powoływane są na podstawie uchwał organów podstawowych
c) organy ad hoc – mogą być tworzone zarówno przez organy podstawowe jak i pomocnicze, tworzone są do załatwiania określonych spraw

4) Podział według funkcji:
a) organy naczelne – mają całokształt kompetencji; decydują o sprawach najważniejszych, nakreślają ogólne ramy polityki organizacji
b) organy zarządzające (wykonawcze) – przygotowują prace organu naczelnego, na ich forum zapadają ważne decyzje, które później zatwierdzane są przez organ naczelny
c) organy proceduralne – nadzorują przestrzeganie zasad i procedur w organizacji
d) organy kontroli – przeprowadzają okresowe kontrole w organizacjach

Funkcjonariusze międzynarodowi:
• to osoby fizyczne mianowane lub wybierane przez organy organizacji, niekiedy przez rządy państw członkowskich;
• wykazują się oni kwalifikacjami zawodowymi oraz wysokimi zaletami charakteru;
• działają na podstawie umowy międzynarodowej;
• działają na rzecz i w imieniu organizacji;
• zatrudnieni są wyłącznie i na stałe przez organizację, która odpowiada także za ich wynagrodzenie;
• odpowiedzialni są wyłącznie przed swoją organizacją
• wyróżniamy stałych i tymczasowych funkcjonariuszy międzynarodowych