Można przyjąć, że organizacje międzynarodowe są obecnie niekwestionowanymi, tzn. uznanymi przez ogół doktryny, podmiotami prawa międzynarodowego publicznego.
Na podmiotowość międzynarodowo prawną składa się zdolność prawna, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków oraz zdolność do działań prawnych czyli zdolność do wywoływania skutków prawnych.
Można wyróżnić dwa rodzaje podmiotowości:
• Pełną i pierwotną – taką mają państwa
• Pochodną i ograniczoną – taką mają organizację międzynarodowe

Podmiotowość międzyrządowych organizacji międzynarodowych została nadana przez państwa członkowskie i ma określony przez nie zakres.

Podmiotowość organizacji międzynarodowych wywodzi się z woli państwa ją tworzących , a więc ma charakter pochodny oraz jest ograniczona funkcją, jaką wedle statutu ma pełnić dana organizacja.

Atrybutami podmiotowości międzynarodowej organizacji międzynarodowej (podobnie jak państw) są:
• Ius tractatum ( prawo zawierania umów międzynarodowych)
• Ius legationis ( prawo czynnej i biernej legacji, czyli prawo wysyłania i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych)
• Ius standi (prawo występowania z roszczeniami przed sądem międzynarodowym oraz obowiązek ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej)

Reklama w internecie