//
//
Ze względu na szczególne właściwości NGOs można dokonać ich klasyfikacji, biorąc pod uwagę:

1. związki z organizacją międzyrządową:

a) NGOs afiliowane
W przypadku tych organizacji mamy do czynienia ze szczególną więzią instytucjonalno – funkcjonalną organizacji pozarządowej z organizacją miedzyrządową. Międzynarodowe organizacje pozarządowe afiliowane są formalnie powołane do współudziału w realizacji celów organizacji międzyrządowej poprzez współdziałanie osób prywatnych. W swojej działalności uzyskują one bezpośrednio pomoc materialna i inną ze strony organizacji międzyrządowej.
Przykłady:
• Międzysojusznicza Konfederacja Oficerów Rezerwy – należą do niej wszystkie organizacje oficerów rezerwy państw członkowskich NATO. Działalność tej organizacji jest zorientowana na utrzymanie sojuszniczych więzi pomiędzy oficerami i bieżące informowanie ich o działalności Sojuszu.
• Światowa Federacja Towarzystw Przyjaciół Narodów Zjednoczonych – zajmuje się popularyzacją celów, zadań i działalności ONZ.
b) NGOs samodzielne

2. zasadniczy sposób działania – stosunek do wykorzystywania opinii publicznej jako instrumentu realizacji misji:

a) monitorujące i nagłaśniające informacje o funkcjonowaniu instytucji publicznych
Zjawisko takiej specjalizacji występuje zarówno wśród samych NGOs (np. Amnesty International), jak i wśród instytucji z nimi współpracujących (np. OBWE).
Amnesty International jest ruchem światowym działającym na rzecz takiego poszanowania praw człowieka, by każdy cieszył się pełnią praw przysługujących mu z faktu bycia człowiekiem. Dążąc do realizacji tego celu AI starannie śledzi wszelkie naruszenia praw człowieka, a informacje o nich są ogłaszane i członkowie, osoby wspierające i działacze mobilizują nacisk opinii społecznej na rządy i inne instytucje w celu zaniechania praktyki naruszającej prawa człowieka.
OBWE przywiązuje dużą wagę do kontaktów z NGOs. Kontakty te są źródłem informacji o zjawiskach we wszystkich dziedzinach zainteresowań OBWE, szczególnie jednak w sferze praw człowieka. Zgodnie z art. 26 Aktu Końcowego spotkania przeglądowego KBWE w Wiedniu, stwierdza się: „Państwa będą szanowały prawo jednostek do nadzorowania i wspierania realizacji postanowień KBWE oraz do stowarzyszania się w tym celu”.

b) prowadzące działalność operacyjną, w ramach której informacje nie są upubliczniane
Zasada pełnej poufności uzyskiwanych informacji i ocen jest jedną z fundamentalnych zasad, którymi kieruje się w działalności statutowej ruch czerwonokrzyski. Jest ona uznawana za warunek, bez którego działalnośc operacyjna byłaby, jesli nie niemożliwa, to bardzo utrudniona. Przykładowo sprawozdania MKCK dotyczące wizytowanych miejsc pozbawienia wolności mają charakter poufny i są przekazywane jedynie władzom przetrzymującym lub mocarstwu zatrzymującemu oraz mocarstwu, którego żołnierzem był jeniec (w przypadku jeńców wojennych).

3. zakres funkcji:

a) ogólne
b) sektorowe
Należą do nich te spośród organizacji pozarządowych, które uznają, że cele ogólne można osiągnąć prowadząc działalność w wytyczonych i relatywnie wąskich sferach. Chodzi w tym wypadku o Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Działa on na rzecz rozwoju i implementacji prawa humanitarnego; m.in. poprzez jego upowszechnienie realizuje hasło inter arma caritas (Miłosierdzie wśród walki).

Reklama w internecie4. głównego adresata działalności:

a) prowadzące działalność wśród członków
b) prowadzące działalność skierowaną do adresata poza organizacją
Przykładem takiej organizacji jest założona w 1971 roku przez francuskich lekarzy i dziennikarzy organizacja Lekarze bez Granic, niosąca pomoc ofiarom wojen i konfliktów lokalnych na całym świecie. Organizacja ma oddziały w 19 państwach, pracuje dla niej 2500 lekarzy i pielęgniarek, któych pracę wspiera 15 000 wolontariuszy działających w około 80 krajach całego świata.

5. kryteria członkostwa:

a) powszechne
b) korporacyjne
Przykładem jest Międzynarodowa Federacja Pen-Klubów – organizacja pisarzy, nie tylko wspomagająca ich działalność profesjonalną, ale i wystepująca w obronie wolności słowa, mająca status organizacji konsultacyjnej ONZ.
c) inne
Przykładem jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (YMCA), gdzie kryteriami członkostwa jest zarówno światopogląd religijny, jak i płeć.

6. kryterium zbiorcze:

a) uniwersalne
Tak klasyfikowana organizacja musi: mieć charakter jednoznacznie międzynarodowy (dowodzi tego zamiar działania na obszarze nie mniej niż trzech państw); posiadać członków indywidualnych lub zbiorowych z pełnymi prawami do decydowania we wszystkich sprawach związanych z organizacją; mieć formalną strukturę, określoną konstytucją; posiadać stałą siedzibe i pobierać składki członkowskie finansujące działalność; informacje o działalności muszą być dostępne.
b) pozostałe
O zaklasyfikowaniu do tej kategorii decydują: cele, które – choć mogą mieć charakter międzynarodowy – generalnie odnoszą się do działalności w obrębie regionu geograficznego lub powiązań pomiędzy poszczególnymi państwami; członkostwo – o charakterze międzynarodowym oraz członkostwo zbiorowe; formalna struktura nie ma szczególnego znaczenia; informacje o działalności muszą być powszechnie dostępne.
c) specjalne
Kategoria ta obejmuje wyznania religijne, bractwa, ruchy, konferencje międzynarodowe z ustalona nazwą i częstotliwością spotkań, wielostronne porozumienia i układy, które nie utworzyły administrujących organizacji międzypaństwowych.