Międzynarodowe organizacje międzypaństwowe (międzyrządowe) – członkami są państwa reprezentowane przez przedstawicieli mianowanych przez rządy. Przedstawiciele działają zgodnie z instrukcjami swych rządów i są przez nie odwoływani. Są one tworzone na podstawie umowy międzynarodowej.
Międzynarodowe organizacje niepaństwowe (pozarządowe) – w ich skład wchodzą osoby fizyczne lub osoby prawne (zarówno o charakterze prywatnym jak i publicznym ) lub związki powyższych osób. Osoby te reprezentują wyłącznie siebie i działają zgodnie z własnym uznaniem. Tworzone są one z reguły na mocy aktu mającego charakter porozumienia prywatnego.

1) Klasyfikacja według zakresu podmiotowego organizacji:
• Międzynarodowe organizacje powszechne – swym zasięgiem obejmują lub dążą do objęcia wszystkich państw świata. W praktyce są to te organizacje, które w umowach założycielskich lub statutach głoszą dążenie do objęcia swym zasięgiem całego świata, a także stwarzają w tych aktach prawnych i w swej działalności merytorycznej warunki do współpracy państw o różnych systemach polityczno – społecznych.
• Międzynarodowe organizacje partykularne – swym zasięgiem obejmują niektóre tylko państwa. Kiedy podstawą doboru członków w danej organizacji jest przynależność państw do danego regionu, organizacje takie określa się jako org. regionalne.

2) Klasyfikacja według zakresu przedmiotowego działalności organizacji:
• Organizacje o kompetencjach ogólnych (uniwersalnych) – to organizacje, których zakres kompetencji jest bardzo szeroki, obejmuje on praktycznie całokształt stosunków między członkami organizacji, stanowią one zaledwie kilka procent, np. ONZ, LPA, OJA,
• Organizacje o kompetencjach wyspecjalizowanych – ich przedmiotem działania jest pewnien wycinek stosunków międzynarodowych. W zależności od dziedziny, która jest przedmiotem działania organizacje te można podzielić na: polityczne i polityczno – wojskowe (NATO), społeczne ( ILO ), naukowe i badawcze (CERN), kulturalne i oświatowe (UNESCO) , surowcowe (Międzynarodowa Organizacja Kawowa), handlowe (GATT), rolnicze (FAO), do spraw energetyki (Euratom), transportowe (Komisja Dunaju), łącznościowe (UPU), finansowe (IMF), medyczne (WHO), do spraw rybołówstwa.

Reklama w internecie

3) Klasyfikacja według możliwości przystąpienia do organizacji:
• Organizacje otwarte – przewidują możliwość przystąpienia do nich wszystkich państw z całego świata ( w przypadku org. międzypaństwowych), osób fizycznych lub prawnych
( w przypadku org. niepaństwowych). Z formalnego punktu widzenia są nimi wszystkie organizacje powszechne
• Organizacje półotwarte – przewidują możliwość przystąpienia do nich jedynie państw lub osob fizycznych i prawnych odpowiadających określonym kryteriom selekcji, np. kryterium geograficznemu, ustrojowemu, świadczeniu określonych usług itp. Są grupą najliczniejszą.
• Organizacje zamknięte – nie mogą do nich przystąpić inne państwa lub osoby fizyczne i prawne. Są to organizacje, które w swym założeniu nie przewidują możliwości zwiększenia liczby członków (Unia Ekonomiczna Beneluxu, Nordycka Rada Ministrów) lub w praktyce nie chcą zwiększyć liczebości członków ( ANZUS, południowoafrykańska Unia Celna)