Tryb podejmowania decyzji stanowi jeden z trudnych i gorących problemów w organizacjach międzynarodowych, ścierają się w nim bowiem suwerenność państw członkowskich i efektywność działania organizacji.

Tryby podejmowania decyzji w Organizacji Narodów Zjednoczonych:
a) Zgromadzenie Ogólne:
• Każdy członek ONZ posiada jeden głos;
• W sprawach ważnych Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 2/3 członków obecnych i głosujących
• W sprawie poprawek do Karty ONZ oraz zwołania konferencji rewizyjnej ZO podejmuje uchwały większością 2/3 głosów wszystkich członków Organizacji;
• W pozostałych sprawach ZO zasadniczo podejmuje decyzje zwykłą większością głosów
• Praktykuje się też procedurę odformalizowaną podejmowania uchwał w drodze konsensusu
• W sprawie wyboru sędziów MTS ZO podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów
b) Rada Bezpieczeństwa :
• Każdy członek RB ma jeden głos
• W sprawach proceduralnych podejmuje się uchwały większością 9 głosów;
• We wszystkich innych sprawach podejmuje się uchwały większością 9 głosów, w tym wszystkich stałych członków (głosy ważone).

Inne sposoby głosowania w organizacjach międzynarodowych:
a) jednomyślność
b) jednomyślność względna

Reklama w internecie