//
//

Organizacja międzynarodowa – to organizacja zrzeszająca przynajmniej trzech uczestników stosunków międzynarodowych, utworzona dla realizacji wspólnego celu, który ma charakter międzynarodowy lub realizowany jest przez działalność międzynarodową.

Podstawę prawną współpracy ONZ z organizacjami międzynarodowymi stanowi art.71 Karty Narodów Zjednoczonych.

„Rada Gospodarcza i Społeczna władna jest poczynić odpowiednie zarządzenia celem porozumiewania się z organizacjami nie rządowymi, które zajmują się sprawami, wchodzącymi w zakres jej kompetencji. Zarządzenia takie mogą być poczynione w porozumieniu z organizacjami międzynarodowymi, a w razie potrzeby i z organizacjami narodowymi, po uprzednim zasięgnięciu zdania odnośnego członka Narodów Zjednoczonych.”

Również rozdział VIII KNZ pt. „Porozumienia regionalne” dopuszcza możliwość tejże współpracy o ile takie porozumienia lub organizacje i ich działalność dadzą się połączyć z celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, a członkowie Narodów Zjednoczonych, którzy uczestniczą w takich porozumieniach, albo tworzą takie organizacje, powinni, zanim odwołają się do Rady Bezpieczeństwa, dołożyć wszelkich starań, żeby doprowadzić do skutku pokojowe załatwienie sporów lokalnych w ramach takich porozumień regionalnych lub przy pomocy takich organizacji regionalnych.

art.52 ust.3 „Rada Bezpieczeństwa powinna popierać rozwój pokojowego załatwiania sporów lokalnych w ramach takich porozumień regionalnych albo przy pomocy takich organizacji regionalnych, czy to na skutek inicjatywy państw zainteresowanych, czy też na skutek swej własnej inicjatywy.”

Art. 54 Rada Bezpieczeństwa powinna być w każdym czasie dokładnie informowana o działaniach podjętych lub zamierzonych w ramach porozumień regionalnych albo przy pomocy organizacji regionalnych dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Status obserwatora w ONZ posiadają: Wspólnoty Europejskie, Organizacja Jedności Afrykańskiej, Organizacja Konferencji Islamskiej, Afro- Azjatycki Doradczy Komitet Prawny.

Reklama w internecieRodzaje współpracy:

Utrzymywanie Pokoju na Świecie:
ONZ w ramach wypełniania operacji pokojowych współpracuje z organizacjami międzynarodowymi działającymi na terenach objętych konfliktem, aby koordynować działania polityczne podjęte w celu zaprowadzenia pokoju. Jako przykład takiej współpracy możemy wymienić działania w Bośni i Hercegowinie w ramach operacji IFOR. Było to wspólne przedsięwzięcie NATO i ONZ.

Pomoc humanitarna dla najbiedniejszych regionów świata:
W dziedzinie pomocy humanitarnej ONZ współpracuje na przykład z Unia Europejską. Wspólnym priorytetem w dziedzinie pomocy humanitarnej jest szybkie dostarczanie dóbr i usług do stref ogarniętych kryzysami. Podkreśla się, że oprócz dostaw żywności, sprzętu medycznego, leków, czy benzyny, ważne jest zapewnienie usług, takich jak pomoc grup medycznych, instalowanie jednostek oczyszczania wody i wsparcie logistyczne. Unia Europejska wspomaga ONZ w tym zakresie i jest liderem w dziedzinie finansowania pomocy humanitarnej.
Ochrona Środowiska
Problematyka ochrony środowiska cieszy się rosnącym zainteresowaniem w systemie Narodów Zjednoczonych. W ciągu ostatnich trzydziestu lat nasiliło się widmo katastrofy ekologicznej spowodowanej działalnością człowieka, a zwłaszcza rozwojem gospodarczym, lawinowym wzrostem konsumpcji surowców, paliw i żywności. Od 1992 r. czyli od Konferencji w Rio de Janeiro zwanej Szczytem Ziemi, ONZ regularnie organizuje Międzynarodowe Konferencje dotyczące ochrony środowiska. Są one bardzo często współorganizowane przez przedstawicieli i ekspertów międzynarodowych organizacji ekologicznych takich jak Greenpace, PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), WWF czy IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).

Ochrona Praw Człowieka
Jednym z ważniejszych celów ONZ jest monitorowanie przestrzegania praw człowieka na świecie. W tym zadaniu wspierane jest przez rozmaite organizacje międzynarodowe. Dla przykładu ONZ zleca Amnesty International sporządzenie raportów na temat sytuacji ludności i ich praw w danych miejscach na świecie. W grudniu 2006 roku Amnesty International przygotowała dla Komisji Praw Człowieka ONZ raport odnośnie naruszeń praw człowieka na Ukrainie.