//
// Współpraca organizacji międzynarodowych z innymi międzynarodowymi organizacjami międzypaństwowymi (międzyrządowymi):

a) współpraca w postaci koordynowania działalności drugich przez pierwsze
Zaledwie kilka organizacji międzynarodowych utworzyło specjalne typy współpracy z innymi międzynarodowymi organizacjami międzypaństwowymi w celu koordynowania przez siebie działalności tych drugich. Są nimi organizacje o kompetencjach uniwersalnych. Współpraca ta charakteryzuje się tym, iż w wyniku porozumień o współpracy lub w wyniku samej praktyki organizacji pierwsze odgrywają czołową (wiodącą) rolę w tej współpracy, posiadają szereg uprawnień wobec organizacji współpracujących z nimi nie opartych na zasadzie wzajemności. Współpraca ta dotyczy całokształtu działalności tych drugich organizacji. Do organizacji, które utworzyły ten system należą: ONZ z jej 18 organizacjami wyspecjalizowanymi ( ICAO, ILO, IFAD, IMO, IBRD, IMF, IDA, IFC, FAO, ITU, UPU, UNESCO, UNIDO, WMO, WHO, WIPO, IAEA, GATT), Rada Europy z ponad 20 organizacjami zachodnioeuropejskimi i wyspecjalizowanymi ONZ, RWPG z 16 innymi organizacjami międzynarodowymi.

b) klasyczna forma współpracy
Klasyczna forma współpracy organizacji międzynarodowych z innymi międzynarodowymi organizacjami międzypaństwowymi pojawiła się w XIX wieku, a rozwinęła po II wojnie światowej. Współpraca ta prowadzona jest w oparciu o zawarte między nimi umowy międzynarodowe lub wymianę listów (not) między kierownikami ich organów administracyjnych. Charakteryzuje się tym, że dwie strony maja jednakowe uprawnienia. Polega ona na udziale w pracach niektórych organów drugiej strony w charakterze obserwatora. Organy ustalane są w porozumieniu lub ustala strona pierwsza. Współpraca ta sprowadza się do wymiany informacji i dokumentów na temat spraw interesujących współpracujące ze sobą organizacje. Obejmuje ona także udział w konferencjach, seminariach, sympozjach, odbywanie konsultacji, korzystanie z laboratorium itp.

c) współpraca, której celem jest wspólna realizacja niektórych zadań jednej i drugiej strony lub realizacja zadań strony pierwszej
Kilka procent organizacji międzynarodowych prowadzi współpracę z innymi międzynarodowmi organizacjami międzyrządowymi, której celem jest wspólna realizacja niektórych zadań jednej i drugiej strony lub realizajca zadań pierwszej strony. Współpraca ta prowadzona jest na podstawie umów zawieranych między współpracującymi organizacjami, w których ustalone są zasady tej współpracy. Sprowadza się ona do ustalania dla poszczególnych organizacji zadań, które są realizowane przez nie indywidualnie, a nastepnie wymieniają informacje w zakresie osiągniętych wyników albo do powoływania wspólnych organów, które realizują te zadania.

 

Reklama w internecie2. Współpraca organizacji międzynarodowych z międzynarodowymi organizacjami niepaństwowymi (pozarządowymi)
Około połowa międzynarodowych organizacji międzypaństwowych (międzyrządowych) utrzymuje luźne kontakty z międzynarodowymi oraganizacjami niepaństwowymi (pozarządowymi). Kontakty te sprowadzaja się do nieregularnego zapraszania przez organizacje międzynarodowe przedstawicieli międz. organizacji niepaństwowych na posiedzenia niektórych swych organów wyspecjalizowanych, na konferencje, seminaria. Przedstawiciele tych organizacji biorą udział w tych posiedzeniach w charakterze obserwatorów. Międzynarodowe organizacje niepaństwowe nadsyłają nieregularnie organizacjom międzynarodowym informacje o swej działalności lub w swoich niektórych decyzjach zapraszają przedstawicieli tych organizacji do udziału w posiedzeniach niektórych swych organów w charakterze obserwatorów. Niektóre organizacje stworzyły instytucję statusów konsultacyjnych (ONA, Rada Europy, OAS) lub specjalnych więzów łączności (EWG, RWPG), które przyznają jednostronnie niektórym międzynarodowym organizacjom niepaństwowym.