Pojęcie finansowania organizacji międzynarodowej obejmuje dwa aspekty:
• zbieranie środków na działalność,
• rozdział tychże środków.
Finansowanie OM następuje w konsekwencji przyjęcia przez statutowo uprawniony organ organizacji (zwykle organ plenarny) wiążącej uchwały zawierającej budżet organizacji. To na jej podstawie następują wpływy do organizacji i wydatkowane są środki na działalność statutową. Na jej podstawie dokonywana jest ocena przychodów i wydatków organizacji w określonym czasie.
Regułą jest, że każda OM ma budżet autonomiczny, aczkolwiek istnieją pewne odstępstwa (np. powiązania budżetów organizacji z Systemem Narodów Zjednoczonych, przez co tracą one swó autonomiczny charakter).

Struktura budżetu:
• wydatki administracyjne,
• wydatki operacyjne (np. operacje prowadzone przez OM oraz pomoc jej członkom w realizacji celów OM).

Obowiązek przygotowania budżetu spoczywa najczęściej na sekretariatach, natomiast obowiązek jego wykonywania spoczywa na organach wykonawczych OM.

Na wpływy do budżetu składają się:
• składki państw członkowskich danej OM ustalane najczęściej w określonej skali (mogą to być też składki równe np. OPEC),
• dobrowolne wpłaty państw członkowskich,
• dochody własne OM,
• dobrowolne donacje osób lub instytucji.

W przeważającym stopniu finansowanie OM ma miejsce ze składek państw członkowskich. Często, aby nie dopuścić do nadmiernej dominacji jednego z państw w OM ustala się górne limity wysokości składek.

Reklama w internecie