Według Konwencji Wiedeńskiej o Prawie Traktatów z 1969 . za przedstawiciela państwa do przyjęcia lub ustalenia autentycznego tekstu umowy, jak również w celu wyrażenia zgody państwa na związanie się umową uważa się daną osobę jeżeli:

a) przedstawi ona odpowiednie pełnomocnictwo albo

b) z praktyki odnośnych państw lub z innych okoliczności wynika, że miały one zamiar uważać daną osobę za reprezentującą państwo w tych celach i zwolnić z przedkładania pełnomocnictw.

 

Ze względu na ich funkcje i bez potrzeby przedkładania pełnomocnictw, następujące osoby uważa się za reprezentujące swoje państwo:

 

a) głowy państw, szefów rządów i ministrów spraw zagranicznych – dla dokonania wszelkich czynności związanych z zawarciem traktatu;

b) szefów misji dyplomatycznych – dla przyjęcia tekstu traktatu między państwem wysyłającym a państwem przyjmującym;

c) przedstawicieli akredytowanych przez państwa bądź na konferencji międzynarodowej, bądź przy organizacji międzynarodowej lub przy jednym z jej organów – dla przyjęcia tekstu traktatu na tej konferencji, w tej organizacji lub w tym organie.

 

Czynności związane z zawarciem umowy dokonane przez osoby nieupoważnione do reprezentowania państwa mogą być uznane za prawnie skuteczne, jeśli zostaną później przez dane państwo zatwierdzone.

Konwencja Wiedeńska określa pełnomocnictwo jako “dokument wystawiony przez kompetentną władzę państwową, wyznaczający pewną osobę lub osoby do reprezentowania państwa w negocjowaniu, przyjęciu lub ustalaniu autentycznego tekstu traktatu, w wyrażeniu zgody państwa na związanie się traktatem lub dokonywaniu jakiejkolwiek czynności związanej z traktatem.” (art.2)

W Polsce pełnomocnictwa do prowadzenia rokowań i parafowania umów podpisują bądź minister spraw zagranicznych, bądź- w odniesieniu do umów resortowych- właściwy minister. Pełnomocnictwa do podpisania umowy podpisuje Prezydent RP- w odniesieniu do umów państwowych., Prezes Rady Ministrów- w odniesieniu do umów rządowych, i właściwy minister- w odniesieniu do umów resortowych.

Reklama w internecie