Przyczyny:

 1. Polityka: ”GŁASNOSTII” czyli jawności to jedna z głównych przyczyn rozpadu. Pozwoliła ona ujawnić zbrodnie przez NKWD, przez Stalina, miało to na celu uzdrowienie stosunków w państwie, jednak przyczyniła się do rozpadu ZSRR. Następnie polityka „PIERESTROJKI” czyli przebudowy i „ USKRONIENIA” czyli przyspieszenia w ZSRR i jej rezultaty odwrotne od zamierzonych.
 2. Nieefektywność gospodarcza systemu socjalistycznego.
 3. Przegrana konfrontacja z USA na polu wyścigu zbrojeń w latach 80., w konsekwencji realizacji przez rząd amerykański „ doktryny Reagana”.
 4. Tendencje odśrodkowe w niektórych Republikach, zwłaszcza bałtyckich.
 5. Spadek popularności prezydenta  ZSRR ( od 1990 r. ) i sekretarza generalnego KPZR – Michaiła Gorbaczowa.
 6. Pucz moskiewski ( próba zamachu stanu) dokonany przez zwolenników utrzymania ZSRR- zakończony ich niepowodzeniem.
 7. Upadek wiary wśród elit politycznych  ( tzw. delegitymizacja) w potrzebę i możliwość utrzymania  ZSRR ; przywódcy największych 9 republik (  w tym Rosji- Borys Jelcyn, Ukrainy- Leonid Krawczuk i Białorusi- Stanisław Szuszkiewicz) odrzucili propozycje Gorbaczowa dot. reorganizacji ZSRR.

 

 Konsekwencje:

 1. Powstały suwerenne niepodległe państwa.
 2.  Nastąpiła likwidacja układu warszawskiego.
 3. Rozpad układu dwu biegunowego, przejście do nowego ładu.
 4. Rozpad supermocarstwa stojącego na czele jednego z dwóch bloków.
 5. Federacja Rosyjska zostaje spadkobiercą po ZSRR.
 6. Terytorium FR stało się cesarstwem regionalnym, cofnęło się w stronę pd-wsch, zostało rozdzielone, enklawa kalingradzka.
 7. Państwa Europy środkowo-wschodniej umocniły niepodległość i suwerenność.
 8. Wycofanie się wojsk rosyjskich z terenów niepodległościowych w 93 r.
 9. Umocnienie się pozycji USA jako jedynego mocarstwa globalnego.

Reklama w internecie