Reklama w internecie

Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Jej siedzibą został Strasburg. To najstarsza polityczna organizacja na kontynencie, która skupia prawie wszystkie państwa Europy.

Jedynie Białoruś nie została przyjęte w szeregi członków. Od września 1992 do stycznia 1997 miała status specjalnego gościa Rady Europy. Utraciła go z powodu nie spełniającego norm demokratycznych referendum konstytucyjnego z września 1996 roku oraz ograniczania przez organy władzy państwowej swobód obywatelskich (zwłaszcza wolności słowa). Za to Stolica Apostolska ma od 1970 roku status obserwatora przy Komitecie Ministrów Rady Europy.

Status obserwatora przy instytucjach Rady Europy ma także kilka krajów spoza Europy: Japonia, Stany Zjednoczone, Izrael,  Kanada, Meksyk.

Rada Europy zajmuje się przede wszystkim ochroną praw człowieka, ochroną demokracji, promocja świadomości europejskiej i rozwijaniem współpracy między państw członkowskimi.

Za najważniejsze osiągnięcie tej organizacji można uznać Europejską Konwencję Praw Człowieka z 1950.

 

CELE po 1989 r.

W roku 1989 następuje ogromny przełom polityczny spowodowany Jesienią Ludów i obalenie ustrojów komunistycznych w krajach europy środkowej i wschodniej. Dawne satelickiej państwa ZSRR zyskały suwerenność i zaczęły przestawiać swoją politykę na tory Europy zachodniej.

Nowe demokracje z tego regionu już na początku lat dziewięćdziesiątych zaczęły starać się o członkostwo w Radzie Europy. Węgry otrzymały je w 1990 r. , a Polska w 1991 r.

Możemy wyznaczyć 3 główne cele, które wyznaczyła sobie Rada Europy po 1989 r.:

  • działanie jako ostoja demokracji i strażnik praw człowieka w postkomunistycznych, demokratycznych państwach Europy,
  • pomoc krajom Europy Środkowej i Wschodniej w przeprowadzaniu i umacnianiu reform politycznych, prawnych i konstytucyjnych, wprowadzanych równolegle do reform gospodarczych,
  • przekazywanie wiedzy w dziedzinach takich jak prawa człowieka, demokracja lokalna, edukacja, kultura i środowisko.

 

Szczyty RE

Od tego przełomu na początku lat 90. Miały miejsce trzy Szczyty Rady Europy.

Pierwszy odbył się w październiku 1993 roku w Wiedniu. Wyznaczył on nowe cele polityczne. Głowy państw i szefowie rządów powierzyli Radzie Europy rolę strażnika bezpieczeństwa demokratycznego opartego na prawach człowieka, demokracji i rządach prawa. Bezpieczeństwo demokratyczne jest istotnym uzupełnieniem bezpieczeństwa militarnego i warunkiem koniecznym stabilizacji i pokoju na Kontynencie.

W czasie Drugiego Szczytu w Strasburgu w październiku 1997 roku, głowy państw i szefowie rządów przyjęli plan działania, którego celem było wzmocnienie aktywności Rady Europy w czterech obszarach: demokracja i prawa człowieka, spójność społeczna, bezpieczeństwo obywateli oraz wartości demokratyczne i zróżnicowanie kulturowe.

var pkBaseURL = ((„https:” == document.location.protocol) ? „https://winfred.pl/2/unt/” : „http://winfred.pl/2/unt/”);
document.write(unescape(„%3Cscript src='” + pkBaseURL + „piwik.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));

try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + „piwik.php”, 2);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}

Trzeci Szczyt Rady Europy miał miejsce w Warszawie 16 i 17 maja 2005 roku i zakończył się przyjęciem deklaracji politycznej oraz planu działania wytyczającego główne zadania dla Rady Europy na najbliższe lata:

  • promowanie wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji;
  • wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi;
  • popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami.

 

Co można dodać:

(Polska pierwsza złożyła, ale nie przyjęto -> Sejm Kontraktowy) 

Ostatnie panstwo przyjęte – jakie i któro

Podsumowanie Geograficzne aspekty -> poszło za bardzo na wschód