var pkBaseURL = ((„https:” == document.location.protocol) ? „https://winfred.pl/2/unt/” : „http://winfred.pl/2/unt/”);
document.write(unescape(„%3Cscript src='” + pkBaseURL + „piwik.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E”));

try {
var piwikTracker = Piwik.getTracker(pkBaseURL + „piwik.php”, 2);
piwikTracker.trackPageView();
piwikTracker.enableLinkTracking();
} catch( err ) {}


Główne koncepcje określające charakter UE:

 • Dariusz Milczarek: Przewaga elementów federacyjnych
 • Michael Burgess: Procesy, które można określić jako „ neofederacyjne” lub neokonfederacyjne”
 • Jan Zielonka: koncepcje „neośredniowiecznej” federacji
 • Michael Säter i Andrew Warleigh: Procesy pogłębiającej się konfederacji ze zwiększającym się udziałem we władzy instytucji unijnych i czynników reprezentujących interesy państw członkowskich
 • Margaret Thatcher: koncepcja „superpaństwa” (raczej jako straszak polityczny)

Cechy charakterystyczne Unii Europejskiej:

 • Nie występuje w niej klarowny podział władzy
 • Brak zhierarchizowanej struktury legislacyjnej
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może zajmować się problemami międzyrządowymi, a do jego prerogatyw należą sprawy związane z traktatami wspólnotowymi
 • Instytucje unijne nie mają federalnego charakteru, który podkreślałby istnienie rezydującego w stolicy wspólnego rządu
 • W sferze legislacyjnej istnieje swoisty podział władzy między Komisją Europejską a Radą, z których pierwsza odzwierciedla federalny wymiar UE a druga konfederacyjny
 • W sferze dyplomatycznej państwa nie akredytują własnych przedstawicielstw przy UE, a przy każdym państwie członkowskim
 • Każde państwo członkowskie zachowuje suwerenność

 

Po analizie powyższych cech za najbardziej prawidłową koncepcję należy uznać:

Clive Archer: Konfederacja  w fazie tworzenia. Unia to „matryce organizacji, z których jedna mają charakter międzynarodowy a inne transnarodowy”.

Reklama w internecie

UE tworzą:

a)     Suwerenne państwa

b)    Konferencje międzynarodowe

c)     Parlament Europejski ( wybierany w wyborach krajowych)

d)    ETS ( którego decyzje dotyczą obywateli państw członkowskich)

e)     Instytucje przypominające IGO (RUE,KE)

f)     Sieć organizacji międzynarodowych stworzonych przez UE lub od niej zależnych (n. Europejska Agencja do spraw Środowiska)

g)     System powiązań instytucji unijnych z regionami i państwami w głównej mierze kreowany przez Radę Regionów.